Modeller og metoder: Deliberative modeller

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Deliberative modeller og metoder

Se artiklen Deliberative Mini-publics for uddybning af hvad deliberative modeller og metoder kan være.


Indhold

Introduktion
Beskrivelse
Deliberative modeller
EksemplerIntroduktion

En længere række deliberative modeller er udviklet og afviklet siden 1970'erne. Der udvikles stadig nye modeller eller nye varianter, og det ses i dag oftere at deliberative modeller bliver institutionaliseret.

Borgerdeltagelse efter principperne i deliberativt demokrati udmærker sig ved, at man på den måde kan afdække hvad befolkningen mener om et givent spørgsmål, når holdningsdannelsen sker på et nuanceret oplysningsgrundlag i en fri dialogbaseret og resultatorienteret fælles debat.Beskrivelse

En deliberativ model defineres af, at de fleste eller alle principperne i deliberativt demokrati er fulgt. Deliberative modeller varierer en del i opbygning, men visse fællestræk går ofte igen:

 • En god deliberation er grundigt planlagt og fatiliceret, af en neutral arrangør.
 • En deliberation foregår som fysisk møde (forsøg med online deliberation).
 • Deliberationen foregår dels i plenum, dels i mindre grupper.
 • Deliberationen ledes af en neutral og erfaring facilitator.
 • Et tilpas antal trænede moderatorer agerer neutrale 'bordstyrere' i grupperne.
 • Deliberation understøttes af facilitatoren og moderatorene, og af rammen som sådan.
 • Deltagerne udvælges repræsentativt (forskellige metoder).
 • Deltagerantallet kan variere fra tolv til flere tusinde.
 • Eventuelle eksperter udvælges omhyggeligt, så balancen sikres i ekspertpanelet.
 • Deltagerne modtager på forhånd informationsmateriale, arrangøren sikrer et balanceret oplysningsgrundlag.
 • Varighed kan svinge fra 1 dag, over flere måneder eller et par år, op til en kontinuerlig proces (institution).


Oversigt

Modeller: 52 (64)
Sidst opdateret: 02.11.2018
Eksempler: 306 (357)
Sidst opdateret: 04.09.2019

Noter

-


Navigation

< Deliberativt demokrati

< Deliberation

Afholdte deliberationer >


Deliberative modeller

Deliberative modeller og metoder - Overblik over modellerne

I de enkelte artikler kan du læse uddybende beskrivelser af de registrerede deliberative modeller, læse om deres formål og anvendelsesområder, og finde særskilte artikler med eksempler på afholdte arrangementer.


21st Century Summit er udviklet af AmericaSpeaks, og er designet til at hjælpe organisations ledere til at indpasse den kollektive visdom fra deres medlemmer, støtter, vælgere, og andre interessenter.


21st Century Town Meetings er amerikansk model, opfundet og varemærkeregistret af AmericaSpeaks. AmericaSpeaks arrangerede mellem 1997 og 2013 mere end 40 storskala offentlige deliberationer efter denne model. 21st Century Dialogue har afviklet tre 21st Century Town Meetings i Australien. 21st Century Town Meeting er en modernisering af den gamle amerikanske lokale borgerinddragelses model Town Hall Meetings.


Borgerbudget (BB), eller på engelsk Participatory Budgeting (PB), er en bred betegnelse for en demokratisk model, hvor borgerne involveres i den politiske proces omkring budgetbeslutninger, hovedsageligt på kommunalt eller lokalt niveau. I et borgerbudget er det optimalt set borgerne der identificerer, diskuterer og prioriterer dele af det offentlige budget. Borgerbudgetmodellen stammer fra Brasilien (1989), men har spredt sig til resten af verden siden 2000, hvilket har skabt mange nye variantioner af borgerbudgettering.


Borgerforsamling bruges her som en bred betegnelse, der indbefatter forskelligartede deliberative arrangementer, der har det tilfælles, at de er konstrueret til at behandle tunge emner om grundlæggende politiske reformer, som reform af valgsystemet eller grundloven. Fælles sektion for: Citizens Assembly, Citizens Parliament, Citizens Senate, Constitutional Assembly, Constitutional Convention, Constitutional Council, og Nationalt Forum.


BorgerForum (BürgerForum)


Borgerjury er en deliberativ mini-public model med rødder tilbage til 1970'erne, hvor en mindre gruppe repræsentativt udvalgte borgere (typisk 12-48, kan være op til flere hundrede) samles over en eller flere (1-5, eller flere) dage, for sammen med de inviterede vidner (eksperter og interessenter) at behandle et forberedt emne. På engelske (Citizen Jury, tidligere Citizens Committee).


Borgernes Parlament (Australian Citizens’ Parliament)


Borgerpanel, på engelsk Citizens Panel, er en bred betegnelse, der dækker over så forskelligartede metoder som både fysiske deliberative processer og elektroniske survey undersøgelser. Denne artikel medtager de danske arrangementer der går under betegnelsen Borgerpanel, for internationale borgerpanel arrangementer se artiklen Citizens Panel.


Borgertopmøde er en deliberativ borgerinddragelses model, som Teknologirådet har importeret fra USA.


Citizen Compass, på dansk Borgerkompas, er en tysk model hvor tilfældigt udvalgte borgere vurderer regeringens arbejde, ud fra kriterier deltagerne selv udvikler. På den baggrund foreslår deltagerne foranstaltninger for regeringens fremtidige arbejde. Borgerkompas modellen tilbyder en platform hvor politikerne kan lære, hvad borgerne mener om politiske emner og hvilke anbefalinger de ville give for den politiske beslutningsproces.


Citizen Review Panel (CRP) er en amerikansk lovbefalet model, der bruges indenfor socialområdet omkring beskyttelse af børn mod overgreb. Frivillige borgere gives lejlighedsvis mandat til at gennemgå og kommentere på, og til at foreslå ændringer og forbedringer til, statens love og myndigheds udøvelse på børnemishandlings området. Citizen Review Panel er pålagt af Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA) loven af 1996/2000. Loven pålægger staterne at afvikle mindst tre Citizen Review Paneler hver.


Citizen Visions on Science, Technology and Innovation (CIVISTI) er udviklet under EU kommissionens 7. Rammeprogram for europæisk forskning, og blev første gang afviklet i perioden 2009-2011.


Citizens Assembly refererer tilbage til en omfattende model, der blev udviklet og første gang brugt til at behandle spørgsmål om valgloven i den canadiske provins British Columbia i 2003-2004 og senere i Ontario i 2006-2007. Citizens Assembly er siden blevet brugt i forskellige varianter, senest Citizens Assembly on Brexit 2017 i England, den etårige irske Citizens Assembly 2016-2017 om grundlovsspørgsmål, og to pilotprojekter i England om devolution i Democracy Matters Citizens Assembly 2015. Andre Citizens Assembly arrangementer; Thinking Together Citizens Assembly i Skotland 2013, Citizens Assembly on County Representatives i Canada 2013, og Burgerforum i Holland 2006. Se også Borgerforsamling.


Citizens Conference, en borgerkonference, er en amerikansk model hvor 6-18 borgere deltager i en række en-dags konferencer, der resulterer i en række anbefalinger. Modellen er udviklet til at behandle infrastruktur, trafik og transport, og har været anvendt i New Mexico (USA) i 1996 og i 2007-2008.


Citizens Dialogue er ikke en beskyttet titel, man kan derfor finde ret forskelligartede varianter af borgerinddragelse under betegnelsen Citizens Dialogue. EU bruger eksempelvis Citizens Dialogue, i et format der er funderet på kortvarige, men talrige, lokale foredrag/debat arrangementer. Det format blev brugt i EU Kommissionens halvanden årige Debate on the future of Europe med 50 lokale Citizens Dialogue arrangementer, og af European Movement Ireland i Irland ved 6 regionale Citizens Dialogue arrangementer. Et andet format ses i et eksempel fra England 2014.


Citizens Hall giver myndighederne og politikerne mulighed for at modtage, behandle og indarbejde borgernes forslag og bekymringer i lovforslag til behandling i parlamentet, ligesom modellen kan anvendes når det er nødvendigt, for at hjælpe med at fremme enighed blandt sociale grupper, fraktioner og politiske kræfter. Citizens Hall praktiseres i Mongolia.


Citizens' Initiative Review (CIR) er en metode, der er specielt udviklet til at kvalificere det amerikanske Ballot initiative (Folkeafstemning/Borgerinitiativ) system. CIR er en videreudvikling af Citizens Jury (Borgerjury) modellen.


Citizens Panel, på dansk Borgerpanel, er en betegnelse for lokal borgerinddragelses model der bruges lokalt og regionalt i England fx omkring ungdom, politi eller sundhedsvæsenet. Canada har også udviklet en Citizens Panel model specifikt til sundhedsområdet, og i Danmark (København) bruges betegnelsen Borgerpanel for en elektronisk platform, hvor tilmeldte borgerne kan give feedback via spørgeskemaer til kommunen på udvalgte områder.


Citizens Parliament refererer til det deliberative arrangement af samme navn i Australien; Australian Citizens' Parliament 2009 (ACP). Australian Citizens' Parliament var en storskala deliberation, der fandt sted fra den 6. til den 9. februar 2009. 150 borgere fra hele Australien brugte fire dage på at deliberere om forslag til reformering af det politiske system. Se også Borgerforsamling.


Citizens Reference Panel, på dansk Borgernes Reference Panel, er en canadisk deliberativ model der bruges indenfor sundhedssektoren. Et Reference Panel kan have mellem 24-54 deltagere, der udvælges ved et 'civilt lotteri', hvor repræsentation tilstræbes. De mødes flere gange over en periode på uger eller måneder, for at lære om og diskutere, og nå frem til en fælles anbefaling omkring, et omstridt offentligt anliggende indenfor sundhedsektoren. Citizens Reference Panel er en videreudvikling af den canadiske model Citizens Assembly, der er designet til reform af valgloven.


Citizens Senate eller Clinical Senate refererer til et arrangement i det nordøstlige England 2013-pt. Se også Borgerforsamling.


Citizens Summit er en nordamerikansk (USA/Canada) deliberativ model, som er importeret til Danmark af Teknologirådet; i Danmark betegnes modellen som Borgertopmøde. Citizens Summit og Borgertoppmøde har dog også væsentlige forskelle, eksempelvis har et Citizens Summit arrangement ofte deltagere i tusindetal, hvor Borgertopmøder typisk har få hundrede deltagere.


Civic Dialouge er et struktureret format til offentlig dialog, der skaber forståelse mellem forskellige mennesker. Civic Dialouge kan bygge bredt funderet konsensus og engagement omkring komplekse og/eller kontroversielle spørgsmål. Civic dialog kan bruges i flere sammenhænge til at hjælpe folk kommunikere på en produktiv måde.


Charrette er en intensiv design og planlægnings periode, primært brugt omkring byudviklings processer, hvor borgerne eller slutbrugerne involveres. Charrette stammer oprindeligt fra École nationale supérieure des Beaux-Arts i Paris, hvor arkitektstuderende benyttede metoden op til eksamen i slutningen af 1800 tallet. Beskrevet af Émile Zola i bogen L'Œuvre (1886).


Community Advisory Committee (CAC) er en amerikansk model der forener det lokale samfund og skolen, i form af en rådgivende komite forældre og andre repræsentanter for lokalsamfundet og skolen.


Community Dialogue er en dialog baseret model, der har til formål at søge problemløsning i konfliktfulde situationer. Modellen har sin oprindelse i Nordirland, i 1997. Efter våbenhvilen og den vanskelige politiske proces, opstod behovet for en dialogbaseret model. I dag er Community Dialogue praktiseret i Nordirland og Irland via Community Dialogue LINC Resource Centre, fra sin base i Belfalst Nordirland. Se også Global Community Dialogue.


Community Forum er udviklet af AmericaSpeaks, som en lillebror til deres mere omfattende deliberative model 21st Century Town Meeting.


Constitutional Assembly refererer til den 25 mand store Grundlovsforsamling, der blev valgt i Island ved et direkte valg (uden valgkredse) i 2010. Grundet en valgteknikalitet blev valget annuleret af Højesteret, hvorefter Altinget i 2011 udpegede de valgte til et Grundlovsråd i stedet for den oprindelige forsamling, se Constitutional Council. Det nedsatte Grundlovsråds opgaver og beføjelser var dog de samme som var tiltænkt Grundlovsforsamlingen. Se også Borgerforsamling.


Constitutional Convention refererer til et arrangement i Irland i 2012-2014. Det irske Constitutional Convention var en etårig konvent (som blev udvidet med 4 måneder), der havde til opgave at fremkomme med ændringsforslag til den irske grundlov. De 100 medlemmer af konventet var; 1 formand, 29 parlamentsmedlemmer, 4 repræsentanter for nordirske politiske partier, og 66 borgere. Konventet startede december 2012. Forud for konventet var der en del kritik, blandt andet overfor at parlamentet ikke var forpligtet til at føre konventets anbefalinger til folkeafstemning. Men efterhånden som det stod klart at parlamentet, trods forsinkelser, har godtaget de fleste af konventets anbefalinger, er skepsismen aflyst at lettere begejstring. Efter parlamentsvalget i 2016 planlægges en yderligere opfølgning, denne gang med et Citizens Assembly, en grundlovsforsamling kun bestående af borgere. Se også Borgerforsamling.


Constitutional Council refererer til det 25 mand store Grundlovssråd, der blev nedsat af Altinget i Island i 2011. Den oprindelige hensigt var at vælge en Grundlovsforsamling (Constitutional Assembly), bestående af almindelige borgere valgt i direkte valg (uden valgkredse), men grundet en valgteknikalitet blev valget annulleret af Højesteret, hvorefter Altinget valgte at udpege de valgte til et Grundlovsråd i stedet for Grundlovsforsamlingen. En af kandidaterne takkede nej til invitationen, nummer 26 på listen godtog invitationen på afbud. Således blev Grundlovsforsamlingen til et Grundlovsråd. De valgtes, nu udpegedes, opgave og beføjelser var dog uændret. Se også Borgerforsamling.


Crowd Wise er en afstemningsmetode der fremmer konsensusbeslutninger, ud fra en forestilling om at deltagerne i højere grad accepterer resultatet, når det er fremkommet ved konsensussøgning frem for almindelige flertalsafgørelser.


Deliberation Day er et tankeeksperiment, udviklet af Bruce Ackerman og James S. Fishkin. Idéen bygger på det vilkår at mange (amerikanske) vælgere afgiver deres stemme på et uoplyst eller misinformeret grundlag, og at valgdeltagelsen i øvrigt er lav. Derfor foreslår Ackerman og Fishkin en national fridag, hvor der arrangeres lokale heldags deliberationer en uge eller to før et valg, for på den måde at revitalisere det amerikanske demokrati.


Deliberative Mapping (DM) involverer både eksperter og offentligheden. Den kombinerer forskellige metoder til at undersøge, hvordan deltagerne vurderer forskellige politiske muligheder mod et sæt definerede kriterier. Metoden giver mulighed for væsentlig inddragelse af offentlig deltagelse i behandlingen af de spørgsmål, der er til diskussion.


Deliberative metoder

Dynamisk facilitation


Deliberative Panel er en australsk model, udviklet af DemocracyCo. Modellen bringer borgere sammen med interessenter og politikere, for at samskabe løsninger på meget komplekse problemstillinger i en deliberativ proces. Modellen kan skræddersyes for at opfylde konkrete behov omkring det givne emne, der behandles.


Deliberative Polling (DP) er en amerikansk deliberativ model, opfundet og udviklet af James S. Fishkin. Direkte oversat betyder deliberative polling; deliberativ meningsmåling. På dansk er modellen oversat til Folkehøring, men det er ikke alle danske folkehøringer der har fulgt Fishkins model. Modellen er varemærkeregistreret af Center for Deliberative Democracy, som Fishkin er leder af.


Deliberative Survey er en udvidet meningsmåling, hvor man måler den umiddelbare holdning, og om denne holdning kan rykkes, hvis den adspurgte præsenteres for yderligere information om emnet.


Distributed Dialouge


Folkehøring er den danske oversættelse af Deliberative Polling, en amerikansk deliberativ model. Dog skal man bemærke at Deliberative Polling er et registreret varemærke, og at der i Danmark kun er afholdt én folkehøring efter opskriften i Deliberative Polling; Høringen om dansk deltagelse i Euro samarbejdet i 2000.


G1000 var et uafhængigt belgisk borgerinitieret projekt, der med arrangementet i 2011-2012 ønskede at revitalisere det belgiske demokrati. Det der startede som en idé i en kronik, udviklede sig over kort tid til at blive det til dato største borgerinitiativ for demokratisk innovation i Europa, inspireret af principperne i deliberativt demokrati. Mere end 800 frivillige deltog i at forberede og afvikle G1000, projektet fik økonomisk støtte fra mere end 3.000 sponsorer, og vandt mere end 12.000 sympatitilkendegivelser fra borgerne. G1000 idéen har siden spredt sig på kommunalt niveau i Belgien og Holland.


Konsensuskonferencen er en dansk opfindelse, udviklet af Teknologirådet tilbage i firserne. Konsensuskonference er i dag en international anerkendt og brugt model; den danske model har værst inspirationskilde for andre deliberative modeller og metoder, og der refereres ofte til modellen i international litteratur. På engelsk (Consensus Conference).


Mediation (Deliberativ jura)


In 1996, the National Issues Convention (NIC) assembled a national sample of 459 Americans on the campus of the University of Texas at Austin. This diverse group of Americans was seen and heard nationally. They spent three days in small group discussions of major public issues and participated in two live PBS telecasts moderated by Jim Lehrer where they questioned Vice President Al Gore and four contenders for the Republican presidential nomination. This experiment in democracy was an innovative step that engaged the ongoing debate about mass communication and democracy.


National Issues Forums (NIF) er oprindeligt udviklet af Kettering Foundation (KF). KF og National Issues Forums Institute (NIFI) har dannet et nationalt amerikansk netværk af lokale Centers for Puclic Life (CPL) og uafhængige organisationer eller enkeltpersoner. Netværket samler erfaring med og yder bistand til lokale deliberationer. NIF fokuserer i hovedreglen på emner som sundhedsvæsenet, socialpolitik, og etniske problemstillinger. Formålet med modellen er at skabe rum for borgere med forskellige synspunkter og erfaringer, for at de kan finde fælles grund til en udvalgt problemstilling.


National Sovereign Convention


Nationalt Forum refererer til Island; Nationalt Forum 2009 og Nationalt Forum 2010, hvor to store deliberative heldags arrangementer blev afviklet. Nogle steder refereres der til de to islandske arrangementer som National Assembly eller National Gathering. Et arrangement i Irland i 2001, om landets forhold til EU, gik også under betegnelsen National Forum. Se også Borgerforsamling.


Participatory Appraisal, eller på dansk deltagerbaseret evaluering, er en model der søger at opbygge samfundsviden og motiverer til græsrods aktivitet, deltagelse i lokale beslutninger.


Participatory Health Council, på dansk deltagerorienterede sundhedsråd, er en brasiliansk model, der inddrager borgerne i sundheds politiske spørgsmål. Omkring 300.000 borgere har siden starten i 1990 deltaget i Sundhedsrådene på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau.


Planungszelle er en tysk model opfundet i 1969 af Peter C. Dienel, den første Planungszelle blev afholdt på Wuppertal Universitetet i 1973. Planungszelle har mange sammenfald med Ned Crosbys model Citizen Jury (Borgerjury), selv om de to modeller blev udviklet uafhængigt af hinanden.


Study Circles giver en lille gruppe mulighed for at mødes og diskutere emner og problemer, der er vigtige for dem. Møderne er guided af en neutral facilitator, og kan strække sig fra relativt få møder til en længere møderække. Produktet fra møderækken er en vifte af løsningsmuligheder på det givne problem. Afslutningsvis brainstormes der på løsningsmulighederne i en større forsamling.


Wisdom Council


World Wide Views (WWViews) er en globaliset variant af den danske model Borgertopmøde, udviklet af Teknologirådet, og er anvendt tre gange: 4.000 deltagere fra 28 lande i 2009, 3.000 deltagere i 25 lande i 2012, og hele 10.000 deltagere i 76 lande i 2015. Teknologirådets Bjørn Bedsted er Global Koordinator for World Wide Views.Registreret under andre kategorier

eDemokrati: Common Ground Action, Deebase, Deliberative online forum, You Choose, Your Priorities

Værkstedsmetoder: Forskningsværksted, Fremtidsværksted, Fællesskabsværksted (Future Search Conference), Omvendt participation (Reverse Participation), Perspektivværksted, ScenarieværkstedYderligere registret, men ikke undersøgt

Citizens' Policy Review (CPR)

Deliberative Engagement Panel

Enquiry by Design Dialogue

Granada 500

Konsensuspanel

Multi Criteria Analysis Conference

Oversight Group

People's Panel

Stående panel (Standing Panel)

Televote

The Choice Questionnaire

Web Panels


Oversigt

Kategori: Deliberative modeller
Registreret: 64
Artikler: 52
Opdateret: 02.11.2018

Noter

-


Interne henvisninger

21st Century Summit

21st Century Town Meeting

Borgerbudget

Borgerforsamling - Fælles sektion for: Citizens Assembly, Citizens Parliament, Citizens Senate, Constitutional Assembly, Constitutional Convention, Constitutional Council, og Nationalt Forum

BorgerForum (BürgerForum)

Borgerjury (Citizen Jury, Citizens Committee)

Borgernes Parlament (Australian Citizens’ Parliament)

Borgerpanel (Citizens Panel)

Borgertopmøde

Citizen Compass

Citizen Review Panel

Citizen Visions on Science, Technology and Innovation (CIVISTI)

Citizens Assembly, se også Borgerforsamling

Citizens Conference

Citizens Dialogue

Citizens Hall

Citizens Initiative Review (CIR)

Citizens Panel

Citizens Parliament, se også Borgerforsamling

Citizens Reference Panel

Citizens Senate, se også Borgerforsamling

Citizens Summit

Civic Dialouge

Charrette

Community Dialogue, Global Community Dialogue

Community Forum

Constitutional Assembly, se også Borgerforsamling

Constitutional Convention, se også Borgerforsamling

Constitutional Council, se også Borgerforsamling

Crowd Wise

Deliberation Day

Deliberative Mapping

Deliberative metoder

Dynamisk facilitation

Deliberative Panel

Deliberative Polling

Deliberative Survey

Distributed Dialouge

Folkehøring

G1000

Konsensuskonference (Consensus Conference)

Mediation (Deliberativ jura)

National Issues Convention

National Issues Forums (NIF)

National Public Policy Conferences

National Sovereign Convention

Nationalt Forum, se også Borgerforsamling

Participatory Appraisal

Participatory Health Council

Planungszelle

Study Circles

Wisdom Council

World Wide Views[Rediger Deliberative modeller]

Eksempler

Deliberative modeller og metoder - Eksempler på afviklede arrangementer

De enkelte eksempler på afviklede deliberative modeller beskrives i særskilte artikler. Her gives et overblik over de senest opdaterede artikler:

21st Century Town Meeting (12)

Borgerbudget (46)

Borgerhøring (6)

Borgerjury (28)

Borgerkonsultation (5)

Borgerpanel (1)

Borgertopmøde (11)

Citizen Visions on Science, Technology and Innovation (CIVISTI) (3)

Citizens Assembly (15)

Citizens Conference (2)

Citizens Parliament (1)

Citizens Reference Panel (5)

Citizens Senate (1)

Citizens Summit (11)

Citizens' Initiative Review (5)

Consensus Forum (5)

Constitutional Assembly (-)

Constitutional Convention (1)

Constitutional Council (1)

Deliberative Polling (45)

Folkehøring (4)

eDemokrati (5)

G1000 (13)

Konsensuskonference (25)

National Public Policy Conferences (1)

Projekter (5)

Nationalt Forum (3)

Perspektivværksted (3)

Scenarieværksted (4)

World Café (1)

World Wide Views (4)

You Choose (6)

Se også den fulde liste i artiklen Afholdte deliberationer.


Oversigt

Registreret: 357
Artikler: 306
Sidst opdateret: 04.09.2019

Noter

- Find den fulde liste af eksempler i artiklen Afholdte deliberationer.


[Rediger Deliberative modeller, Eksemplerne]

Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.