Modeller og metoder: Værkstedsmetoder

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Værkstedsmetoder

Værkstedsmetoder bruges her i Wikien som en fællesbetegnelse for forskellige Workshop metoder, der kan bruges alene eller indgå som en delmetode.19 Værkstedsmetoder

Caféseminar er en metode der har til formål at opnå en dybere og fælles forståelse for en teknologi eller teknologisk problemstilling. Caféseminaret skal på baggrund af erfaringsudveksling give ny viden og sammenhæng omkring emnet. Caféens formål er at skabe en fælles forståelse og et fælles udgangspunkt for at behandle teknologien eller den teknologiske problemstilling, og kan med fordel være startskuddet til en længere proces. Caféseminaret har ikke til formål at skabe mere konkrete resultater som fx handlingsplaner eller løsningsforslag. Målet er populært sagt at nå 80 % af løsningen på 20 % af tiden – og resten når man ikke på selve caféseminaret.*

Conversation Café er åbne, hostede samtaler i caféer eller til konferencer og i klasseværelser - overalt hvor folk samles for at få mening i vores verden. Ved en samtale Café er der intet at tilslutte sig, ingen lektier, ingen dagsorden, bare en enkel proces, der er med til at flytte os fra small talk til samtaler, der betyder noget. Conversation Café opstod i Seattle USA i 2001, hvor det oprindelige ønske blot var at skabe interessante samtaler i lokalområdet. I Danmark har Borgerlyst udviklet en dansk moderne pendan Samtalesalon.

Deliberative Workshop er en videreudvikling af Fokusgruppe metoden, men tilbyder en mere tilbundsgående proces med fokus på deliberation.

Forskningsværksted er en metode der søger at skabe demokratisk og utopisk orienteret forskning, baseret på medarbejderinvolvering og borgerdeltagelse i fremtidsværksteder. Fremtidsværkstederne efterfølges af forskningsværksteder, der bidrager til at skærpe og kvalificere de utopier som deltagerne har udviklet i fremtidsværkstederne. I forskningsværkstedet stiller eksperter sig til rådighed med deres viden og sparring i en dialogisk form.

Fremtidslab er en metode hvor formålet dels er at sprede viden om eksisterende tilbud i kommunen til målgruppen, og dels at etablere netværk gennem idéudvikling. Når metoden er gennemført, har deltagerne en række konkrete idéer 'i hånden', som de kan bruge til at henvende sig til ressourcepersoner med. Når deltageren præsenterer idéen uden for deltagerens eget netværk, bliver der dels skabt kontakt til nye aktører, dels er der et potentiale for, at idéen bliver gennemført til fordel for både foreningen og idéindehaveren. Formålet med metoden er ikke kun at udvikle nye idéer, men også at skabe ressourcenetværk for deltagergruppen. Fremtidslab kan desuden ses som en metode, der skaber afklaring hos den enkelte deltager i forhold til hens 'brændende' emner. Fremtidslab er således en metode, der kan anvendes til at få deltagernes interesser og idéer på banen.

Fremtidsværksted er en metode, en mødeform, hvor deltagere med fælles interesser og problemer mødes og udveksler erfaringer og drøfter visioner. Metoden bruges i dag i organisationer og virksomheder, og metoden i dag ofte anvendes til fremme af demokratisk indflydelse og direkte demokrati, primært på lokalt niveau. Et Fremtidsværksted kan vare fra 2 timer til 3 dage, og kan variere i deltagerantal fra 5 til 60.*

Fællesskabsværksted modellen, på engelsk Future Search Conference, tilskynder deltagerne til at tænke på et problem eller en konflikt på en ny måde. Deltagerene, der kommer fra forskellige interessegrupper, må opgive deres sædvanlige retorik og åbne for nye ideer og handlingsforslag, der kan opnå bred opbakning. Formålet med værkstedet er at finde et fælles grundlag, som alle deltagerne kan tilslutte sig. Deltagerne søger ikke at løse deres uenigheder. Disse er 'sat til side', så tiden kan blive brugt på en konstruktiv og indsigtsfuld debat. Modellen er egnet til lokalt indlejrede konflikter, hvor problemet og de centrale aktører og beslutningstagere er identificeret.*

Omvendt participation, på engelsk Reverse Participation, er en metode hvor det er borgerne, der udvikler en idé eller et projekt, hvor politikerne og embedsværket inviteres til deltagelse i realisering af idéen eller projektet.

Open Space Technology (OST), eller bare Open Space, er en ny mødeform og arbejdsmetode, som bliver brugt over hele verden. Den er fuldstændig uden overflødig struktur og bliver brugt meget effektivt i grupper fra 8 til 2.000 personer. OST benyttes blandt andet i USA og Europa til kritiske og komplekse emner, der har med fremtiden at gøre. Open Space skaber et åbent rum. En enkel, men meget stærk ramme, skaber vilkår for en dynamisk proces med diskussion og samarbejde. Hver eneste deltager bidrager med sin kompetence og kreativitet og har direkte indflydelse på det endelige resultat.

Perspektivværksted er en SWOT-inspireret workshop metode, hvor formålet er at undersøge mulige myter, skabe nye perspektiver, for at danne retningslinjer for en given teknologi eller teknologisk udvikling. Metoden er især anvendelig til lidt bredere teknologiske emner, hvor der ikke er forudgående præcedens eller konsensus.*

Roterende idéudvikling

Samtalesalon (Conversation Café)

Scenarieværkstedet er en metode, der har til formål at skabe grundlag for lokal handling på et konkret område. Gennem metoden indsamles viden om de erfaringer, barrierer og visioner, som deltagerne har om det givne emne, samt hvad deres holdninger er til de opstillede scenarier. Det giver et solidt grundlag for at træffe velfunderede politiske valg om svære emner. Scenarieværksted kan kombineres med andre modeller, eksempelvis Borgertopmøde. Scenarieværkstedet er udviklet af Teknologirådet.*

Science Café

Sokratisk Café

Space in Common

Visionsseminar

Workshop

World Café er en værkstedsmetode, der bygger på princippet om den gode samtale, hvor alle kan tale sammen om ting, der betyder noget for dem. Metoden er baseret på den normative antagelse, at folk allerede har en visdom og kreativitet i sig, der gør dem i stand til at konfrontere selv de sværeste udfordringer.

* Teknologirådets værkstedsmetoder.


Oversigt

Kategori: Værkstedsmetoder
Registreret: 19
Artikler: 19
Opdateret: 12.08.2019

Noter

-


Interne henvisninger

Caféseminar

Conversation Café (Samtalesalon)

Deliberative Workshop

Forskningsværksted

Fremtidslab

Fremtidsværksted

Fællesskabsværksted (Future Search Conference)

Omvendt participation

Open Space Technology

Perspektivværksted

Roterende idéudvikling

Samtalesalon (Conversation Café)

Scenarieværksted

Science Café

Sokratisk Café

Visionsseminar

Workshop

World Café


[Rediger Værkstedsmetoder]

Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.